Reklamationer och garantivillkor

  • För nya levererade redskap lämnas garanti under 12 månader från leveransen från Siljum Mekan AB.
  • Gällande reservdelar och utbytesdelar lämnas garanti om 3 månader från leveransen från Siljum Mekan AB.
  • För del som reparerats under garantitiden gäller den ursprungliga delens återstående garantitid.
  • Garantin räknas från den dagen för leverans till kund: dock maximalt 24 månader från leverans till återförsäljare.
  • Vår garanti omfattar ej fall då produkten väsentligen förändrats eller blivit skadad av felaktig hantering.
  • Garanti lämnas ej på slitdelar så som slangar, packningar, slitstål av olika typer.
  • Resor och arbetskostnader ersätts generellt inte om inte ett skriftligt avtal om detta gjorts upp mellan utföraren och Siljum Mekan AB.
  • Förbrukade oljor, skruvar, muttrar och slitstål i samband med garanti, service eller reparation ersätts ej. Ej heller frakt-, emballage-, eller transportkostnader.
  • Personskador, egendomsskador, skada mot annan part direkt eller indirekt kostnad eller utebliven fakturering omfattas ej av lämnad garanti.
  • Garantin gäller ej för fel som uppstått genom bristfälligt underhåll, överbelastning, ändringar utan vårt medgivande eller för fel som uppstått genom yttre påverkan. Vidare förutsätter garantin att reparationer utförs av auktoriserad servicelämnare och endast originalreservdelar använts.