Personopplysningspolicy

Kunder och leverantörer

1. ALLMÄNT

SiljumMekan AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid informationsutbyte till följd av vår affärsrelation. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur SiljumMekan AB, org. nr 556303-9279, Mjövattnet 27, 931 93 Skellefteå, Sverige, info@SiljumMekan.se (“SiljumMekan AB/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när SiljumMekan AB köper eller säljer produkter eller tjänster samt i övrigt vid kontakt med SiljumMekan AB. Om du INTE godkänner denna vår Personuppgiftspolicy, vill vi att du omgående meddelar oss detta via den kontaktinformation som du finner i slutet av denna policy. Får vi inget meddelande från dig, om att du inte godkänner denna vår Personuppgiftspolicy, så tolkar vi det som att du ger oss ditt godkännande av policyn och därmed samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

SiljumMekan AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

 • Per post: SiljumMekan AB, Burträskvägen 18, 937 33 Bygdsiljum, Sweden.
 • Tel: 0914-20220
 • Fax: 0914-20364
 • E-post: info@siljummekan.se

SiljumMekan AB avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

SiljumMekan AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig till följd av den affärsrelation som finns eller kommer att finnas mellan det företag som du representerar och SiljumMekan AB. Insamling och behandling av personuppgifter sker för att SiljumMekan AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot det företag som du representerar

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR OM DIG?

SiljumMekan AB samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av representant för kund eller leverantör:

 • Namn, befattning
 • Telefonnummer
 • E-post
 1. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

SiljumMekan AB behandlar personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund eller leverantör. Exempelvis fullgörande av leverans eller beställning samt leverans och faktureringsdokument.
 • Hantera kund- /leverantörsförhållandet.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 1. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. SiljumMekan AB har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

7. HUR LÄNGE LAGRAR VI UPPGIFTER OM DIG?

SiljumMekan AB lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. De personuppgifter vi behandlar med stöd av samtycke sker så länge samtycket inte återkallas

8. TILLGÅNG TILL LAGRADE PERSONUPPGIFTER

SiljumMekan AB. överför aldrig dina personuppgifter till tredje part och lagras alltid inom EU/EES.

9. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig SiljumMekan AB att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska SiljumMekan AB redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål. SiljumMekan AB åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

SiljumMekan AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter SiljumMekan AB behandlar om dig. Du kan när som helst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer SiljumMekan AB utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför SiljumMekan AB måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad. Om dina personuppgifter finns lagrade hos SiljumMekan AB har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Om personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter SiljumMekan AB endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. SiljumMekan AB har bevisbördan för att sådana skäl föreligger. Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till SiljumMekan AB, Burträskvägen 18, 93733 Bygdsiljum, Sverige eller mejla till info@siljummekan.se. Dina önskemål kommer besvaras av oss snarast möjligt och senast inom en månad. Om SiljumMekan AB inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är SiljumMekan AB. Skyldiga att motivera varför.

11. EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

SiljumMekan AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer SiljumMekan AB att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med SiljumMekan AB innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta SiljumMekan AB.

12. KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi värnar om våra kunders och leverantörers personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag. 

Vår kontaktinformation är:

Siljum Mekan AB

Burträskvägen 18

937 33 Bygdsiljum

Tel: 0914-20220

Fax: 0914-20364

E-post: info@SiljumMekan.se

Org.nr: 556303-9279